Top

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Jonavos vandenys“ (toliau – įmonė) misija – tiekti skanų ir švarų geriamąjį vandenį, išvalyti surinktas buitines ir paviršines nuotekas bei užtikrinti saugią aplinką ateities kartoms.

Įmonės vizija - auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė.

Įmonės teikiamų paslaugų sritys: vandens išgavimas, paruošimas, tiekimas, buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimas bei valymas, dumblo tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimas, geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai, gyventojų ir kitų abonentų aptarnavimo paslaugos.

Įmonės vertybės: PAGARBA, PROFESIONALUMAS, BENDRADARBIAVIMAS

UAB „Jonavos vandenys“ veiklos strateginiai tikslai:

  • kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams;
  • aplinkos taršos mažinimas;
  • siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija;
  • veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas.

 UAB „Jonavos vandenys“ įsipareigojimai kokybės ir aplinkos apsaugos srityse:

  • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, įgyvendinant įmonės strateginius tikslus.
  • Užtikrinti, kad teikiant paslaugas būtų išvengta galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, būtų laikomasi nacionalinių ir tarptautinių normų, teisės aktų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų.
  • Prognozuoti ir vertinti klientų poreikius bei lūkesčius, gerinti jų aptarnavimo kokybę.
  • Palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus, siekiant nuolatinio kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.

 Visi įmonės darbuotojai bei asmenys, dirbantys įmonės pavedimu, yra supažindinti su šia kokybės ir aplinkos apsaugos politika, ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

SVARBI INFORMACIJA

Dėl vandentiekio vamzdyno keitimo darbų gruodžio mėn. 11 dieną nuo 13 val. iki 16 val. bus nutrauktas vandens tiekimas vandens vartotojams, gyvenantiems Kosmonautų g. Nr.3 ir Nr.3a. Darbus planuojame iki 16 val.

Moki Jonava

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28